Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Impozitul/Taxa pe teren – persoane juridice

Actul normativ în baza căruia se acordă facilitatea fiscală: Legea 227/2015 privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare și HCL TOMESTI 115/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016

Nu se datorează impozit/taxa pe teren pentru:

*terenurile aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice sau agrement;
*terenurile aflate în domeniul privat al statului concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, după caz, instituțiilor publice cu finanțare de la bugetul de stat, utilizate pentru activitatea proprie a acestora;
*terenurile fundațiilor înființate prin testament, constituite conform legii, cu scopul de a întreține, dezvolta și ajuta instituții de cultură națională, precum și de a susține acțiuni cu caracter umanitar, social și cultural;
*terenurile aparținând cultelor religioase recunoscute oficial și asociațiilor religioase, precum și componentelor locale ale acestora, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice;
*terenurile aparținând cimitirelor și crematoriilor;
*terenurile utilizate de unitățile și instituțiile de învățământ de stat, confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția suprafețelor care sunt folosite pentru activități economice care generează alte venituri decât cele din taxele de școlarizare, servirea meselor pentru preșcolari, elevi sau studenți și cazarea acestora, precum și clădirile utilizate de către creșe, astfel cum sunt definite și funcționează potrivit Legii nr. 263/2007, cu modificările și completările ulterioare;
*terenurile unităților sanitare publice, cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice;
*terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe baza avizului privind categoria de folosință a terenului, emis de oficiile de cadastru și publicitate imobiliară;
*terenurile folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie la exploatarea resurselor de apă, cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și
*terenurile utilizate pentru exploatările din subsol, încadrate astfel printr-o hotărâre a consiliului local, în măsura în care nu afectează folosirea suprafeței solului; *terenurile degradate sau poluate, incluse în perimetrul de ameliorare, pentru perioada cât durează ameliorarea acestora;
*terenurile care prin natura lor și nu prin destinația dată sunt improprii pentru agricultură sau silvicultură;
*terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri principale administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile ocupate de piste și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță;
*terenurile pe care sunt amplasate elementele infrastructurii feroviare publice, precum și cele ale metroului;
*terenurile din parcurile industriale, parcurile științifice și tehnologice, precum și cele utilizate de incubatoarele de afaceri, cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
*terenurile aferente capacităților de producție care sunt în sectorul pentru apărare cu respectarea legislației în materia ajutorului de stat;
*terenurile Academiei Române și ale fundațiilor proprii înființate de Academia Romana, în calitate de fondator unic, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice; *terenurile instituțiilor sau unităților care funcționează sub coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice sau a Ministerului Tineretului și Sportului, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice;
*terenurile destinate serviciului de apostilă și supralegalizare, cele destinate depozitării și administrării arhivei, precum și terenurile afectate funcționarii Centrului Național de Administrare a Registrelor Naționale Notariale;
*suprafețele de fond forestier, altele decât cele proprietate publică, pentru care nu se reglementează procesul de producție lemnoasă, cele certificate, precum și cele cu arborete cu vârstă de până la 20 de ani;
*terenurile deținute sau utilizate de către întreprinderile sociale de inserție;
*terenurile aflate în proprietatea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, cu statut de utilitate publică, precum și cele închiriate, concesionate sau primite în administrare ori în folosință de acestea de la o instituție sau o autoritate publică, cu excepția terenurilor care sunt folosite pentru activități economice.
*Terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.
*Terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.
*Terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.
*Suprafețele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric și protejate.
*Terenurile, situate în zonele de protecție ale monumentelor istorice și în zonele protejate.
*Suprafețele terenurilor afectate de cercetările arheologice, pe întreaga durată a efectuării cercetărilor.

Impozitul/taxa pe teren se reduce cu 50% pentru:

Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier, pe o durată de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50% . Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiție.

Ultima actualizare: 11:17 | 25.04.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut