Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Detalii referitoare la Certificatul de Urbanism

În vederea autorizării lucrărilor de construcție, una dintre etape este obținerea Certificatului de urbanism, act de informare emis de administrația publică locală.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Certificatul urbanism este actul de informare emis de administrația publică locală (președinții consiliilor județene, primarul general al municipiului București, primarii municipiilor, sectoarelor municipiului București, ai orașelor sau comunelor) prin care:

– face cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic și tehnic al terenurilor și construcțiilor existente la data solicitării;
– stabilește cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcție de specificul amplasamentului, precum și lista cuprinzând avizele și acordurile legale, necesare în vederea autorizării.

Cu toate că Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții specifică faptul că nu este necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate, în practică, autoritatea emitentă a Certificatului de urbanism poate cere completarea documentației cu acest act. Certificatul de urbanism se întocmește în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. și R.G.U.), iar pentru investițiile care depășesc limita unei unități administrativ-teritoriale se poate întocmi și pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.A.T.N., P.A.T.Z., P.A.T.J.), aprobate potrivit legii. Certificatul de urbanism se emite în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii, mentionandu-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții. În situația în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obținerea autorizației de construire/desființare, acesta va fi însoțit de formularele fișelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic. În documentele anexă la certificatul de urbanism emitentul are obligația de a încunoștință solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentației în vederea autorizării. În acest scop, societățile furnizoare de utilități au obligația ca, pe baza de protocol încheiat cu autoritatea administrației publice locale, să comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări și capacități – conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată și conturile în care acestea trebuie achitate.

VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Certificatului de urbanism este valabil pentru un interval de timp cuprins între 6 și 24 luni de la data emiterii, în funcție de:
a) scopul pentru care a fost solicitat;
b) complexitatea investiției și caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;
c) menținerea valabilității prevederilor documentațiilor urbanistice și a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulata cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism. Pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism se completează și se depune la emitent o cerere-tip însoțită de certificatul de urbanism emis, în original. O data cu depunerea cererii de prelungire a valabilității certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia.

ELABORAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SAU A PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU (PUD)

În situații deosebite, în funcție de condițiile specifice de amplasament (poziția terenului în ansamblul localității ori al teritoriului) și/sau de importanta și complexitatea obiectivului de investiții și daca prevederile documentațiilor de urbanism și de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori daca se solicita o derogare de la prevederile documentațiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:
a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând că, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se vă face mențiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentației de urbanism și cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;
b) completarea, după caz, a documentațiilor care însoțesc cererea pentru eliberarea autorizației de construire cu următoarele studii, avize, expertize:
1. studii de specialitate: de circulație, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autorității de protecție a mediului);
2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecție sau de restricții de construire (protecția zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcțiilor și ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; rețele electrice și de telecomunicații; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate și navigabile; cursuri de apă; stații meteo; surse și gospodarii de apa, amenajări de îmbunătățiri funciare etc.);
3. expertize tehnice.

Pentru lucrări la construcțiile existente (reparații, consolidări, schimbări de destinație a spațiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcțiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

Ultima actualizare: 12:23 | 13.06.2024

Trimite o
întrebare

Sari la conținut